Säkerhet

Kamerabevakning på Rönninge gymnasium

Med kamerabevakningen vill Salems kommun skapa en tryggare och säkrare skolmiljö för såväl elever som personal. Syftet är att förebygga och upptäcka brott, såsom stölder, skadegörelse, igångsättande av brandlarm, förhindra att obehöriga vistas på skolan. Syftet är också förhindra kränkningar, olaga hot och störningar i skolarbete.

Granskning av videosekvenserna, dvs behandlingen av personuppgifterna, sker endast då ett tillbud har inträffat eller om det finns misstanke om att ett tillbud skett. Med tillbud avses i detta fall icke tillåtna handlingar som exempelvis skadegörelse, stöld eller våld. 

Brottsbekämpande myndigheter, som exempelvis Polismyndigheten, får ta del av videosekvenser om uppgifterna behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brott. Material från kamerabevakning får även lämnas ut till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst, om uppgifterna behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa verkningarna av en redan inträffad olycka.

Alla videosekvenser sparas i 60 dagar under sommarlovet och 30 dagar resten av året, för att hinna utreda en händelse som kan ha upptäckts senare. Vid tillbud kan utvalda videosekvenser kopieras och sparas tills kommunen anser att de inte längre behövs. En gång per år går kommunen genom listan och gallrar vid behov.  

Den lagliga grunden för att få kamerabevaka är : Allmänt intresse. Kommunen har bedömt att kamerabevakning, med syfte att skapa trygghet på skolan, väger tyngre än den enskildes intresse att inte bli övervakad (Laglig grund för behandling, artikel 6:1). Mer information finns i dokumentet “Konsekvensbedömning – Kamerabevakning på Rönninge gymnasium”, med diarienummer BUN/2019:174 som kan fås av kommunen.  

Eftersom systemet spelar in videosekvenser löpande innehåller materialet över 5000 timmar videosekvenser. Mjukvaran som används har inte någon identifieringfunktion inkopplad. Kommunen har därför inte möjligheten att identifiera alla sekvenser där en person visas. Vi kan därför inte delge en person alla videosekvenser där den visas, inte heller radera de sekvenserna där den visas. Det vi kan delge är från de videosekvenserna som har aktivt sparats i en separat mapp efter ett tillbud. Vid begäran kommer en systemadministratör att titta på materialet och i de fall personen finns med, kunna delge den informationen till personen som begärt ut den.

Vid frågor kan man kontakta kommunens dataskyddsombud, genom att skriva ett mejl till info@salem.se eller ringa kommunens reception på 08-532 598 00 och be att meddelandet ska föras vidare till dataskyddsombudet. En registrerad kan alltid, om den tycker att kommunen bryter mot lagar eller regler, klaga hos Datainspektionen.